PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The supraregional cooperation as the way for the development of Western Poland

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski zachodniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this article is to present the main issues associated with the creation of the supraregional strategy on the example of Western Poland. It is in the first part of the study that there were presented external conditions for the cooperation arising from the regulations of the most important European and Polish program documents of the time horizon up to 2020. The next part presents synthetic social and economic characterization of the macro-region of Western Poland. Subsequently, the concept and the objectives for the creation of the supraregional strategy were presented. It is at present that the Development Strategy for Western Poland and the Development Strategy for Southern Poland for the Śląskie and Małopolskie Voivodeships are being created. These initiatives are bottom-up actions of the self-government bodies of the voivodeships that allows for implementing the model of the multilevel governance and the strategic partnership of the domestic and regional system. These are the first cooperation projects amongst macro-regions in Poland initiated from the bottom up and voluntarily by self-government authorities, in which the voivodeships acknowledge that their development should take place through joint actions taken in the entire macro-region and creating the synergy effect. These are very innovative actions against the background of the experience at programming the regional development in Poland.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem strategii ponadregionalnej na przykładzie Polski zachodniej. W pierwszej części opracowania omówiono zewnętrzne uwarunkowania współpracy wynikające z zapisów najważniejszych europejskich i polskich dokumentów programowych o horyzoncie czasowym do 2020 roku. W dalszej części zaprezentowano syntetyczną charakterystykę społeczno-gospodarczą makroregionu Polski zachodniej. Następnie przestawiono koncepcję i założenia budowy strategii ponadregionalnej. Obecnie w Polsce trwają prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej oraz Strategią dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa śląskiego i małopolskiego. Inicjatywy te są oddolnym działaniem samorządów województw, co pozwala zastosować model wieloszczeblowego zarządzania publicznego i strategicznego partnerstwa układu krajowego i regionalnego. To pierwsze w Polsce przedsięwzięcia współpracy w ramach makroregionów zainicjowane oddolnie i dobrowolnie przez władze samorządowe, w których województwa uznają, że ich rozwój powinien następować poprzez wspólne działania podejmowane w ramach całego makroregionu kreując efekt synergii. Na tle dotychczasowych doświadczeń programowania rozwoju regionalnego w Polsce są to innowacyjne przedsięwzięcia.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
200--219
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
 • University of Zielona Góra
Bibliografia
 • 1. Berkkan C. M. B., Olsen U. K., Tempel L. (2009), Macro-regional Strategies in the UE. A New Form of Governance?, Master of Public Administration K2/K3, Roskilde University.
 • 2. Dziembała M. (2011), Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020, [w:] Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Rzeszów.
 • 3. Dziemianowicz W., Szlachta J. (2011a), Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej. Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Rozwoju Polski Zachodniej, GEOPROFIT, Warszawa.
 • 4. Dziemianowicz W., Szlachta J. (2011b), Raport metodyczny dotyczący identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej - Polska Zachodnia 2020, GEOPROFIT, Warszawa.
 • 5. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, KOM(2010) 2020.
 • 6. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission to the European Council, European Commission, Brussels, COM(2010) 2020.
 • 7. Europe’s Macro-Regions Integration through territorial co-operation Forum at the Committee of the Regions (2010), Brussels.
 • 8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (2012), Bruksela.
 • 9. Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., EUCO 13/10, CO EUR 9, CONCL 2, Bruksela.
 • 10. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Monitor Polski Nr 36, Poz. 423.
 • 11. Matuszewska A. (2010), Prezydencja Szwecji w Radzie Unii Europejskiej Analiza uwarunkowań i priorytetów, „Analizy natolińskie”, nr 4 (46).
 • 12. Mogiła Z., Zaleski J., Zathey M. (2011), Wykorzystanie przygranicznego położenia terenów znajdujących się w zachodniej części Polski dla rozwoju społeczno-gospodarczego, Ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 • 13. Opinia Komitetu Regionów „Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2012/C 9/03.
 • 14. Polityka regionalna w Polsce (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 • 15. Porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski zachodniej (2010), Szczecin.
 • 16. Raport Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwa-Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • 17. Szlachta J. (2011), Polska Zachodnia w kontekście Strategii Unii Europejskiej Europa 2020, V Raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Średniookresowej Strategii Rozwoju kraju 2007-2015 oraz KSRR 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa.
 • 18. Szlachta J., Dziemianowicz W., Nowicka P. (2012), Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, GEOPROFIT, Warszawa.
 • 19. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2009 roku, nr 84, poz. 712, z późniejszymi zmianami.
 • 20. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności (2010), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, COM 642/3, Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-02267e85-8db1-4716-b7dd-f3d16b354c6c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.