Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-007c0250-bfff-4fc0-88a3-391a05503bd6

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Badanie zawartości miedzi w strumieniach technologicznych procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)

Autorzy Kolasa, D.  Ratajczak, W.  Talma-Piwowar, M.  Krakowiak, J.  Majewska, E.  Polarczyk, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of copper content in the poly(phenylene oxide) production process streams
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki oznaczania zawartości miedzi w strumieniach technologicznych pochodzących z procesu otrzymywania poli(tlenku fenylenu) (PPO) metodą polimeryzacji strąceniowej 2,6-dimetylofenolu z użyciem soli miedzi(II) jako kokatalizatora. Techniką FAAS (płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa) badano mineralizaty próbek pochodzących z węzła odzysku rozpuszczalników (metanol lub etanol, toluen) i z węzła odzysku składników układu katalitycznego [jony miedzi(II), morfolina]. Zaproponowano procedurę analityczną obejmującą, na etapie przygotowania roztworów do badań, mineralizację próbek za pomocą nowoczesnego systemu do roztwarzania mikrofalowego Ultra WAVE (Milestone). Metoda ta (w połączeniu z techniką FAAS) pozwala na szybkie i sprawne oznaczanie zawartości miedzi w ciekłych próbkach z matrycą organiczną (metanol/etanol – toluen, morfolina) i wodno-organiczną.
EN Results of copper determination in process streams coming from the poly(phenylene oxide) (PPO) production by precipitation polymerization of 2,6-dimethylphenol using the copper(II) salt as a co-catalyst have been presented. A microwave-assisted sample preparation analytical procedure for the determination of copper in stream samples from the organic solvents (methanol or ethanol, toluene) and the catalyst components [copper(II) ions, morpholine] recovery nodes using a modern Milestone ­Ultra WAVE digestion system combined with the FAAS technique has been proposed. The method is useful for quick and efficient determination of copper in liquid samples with organic (methanol/ethanol – toluene, morpholine) mixtures and aqueous-organic matrix.
Słowa kluczowe
PL poli(tlenek fenylenu)   skład strumieni technologicznych   oznaczanie miedzi   mineralizacja próbek  
EN poly(phenylene oxide)   process streams composition   determination of copper   sample digestion  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2018
Tom T. 63, nr 4
Strony 290--296
Opis fizyczny Bibliogr. 46 poz., rys. kolor.
Twórcy
autor Kolasa, D.
  • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, dorota.kolasa@ichp.pl
autor Ratajczak, W.
  • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor Talma-Piwowar, M.
  • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor Krakowiak, J.
  • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor Majewska, E.
  • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor Polarczyk, K.
  • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017, poz. 519, z późn. zm.).
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566).
[3] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz. 328, z późn. zm.).
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1867), zmienione rozporządzeniem z dnia 23 marca 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 521).
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2005 Nr 233, poz. 1988), zmienione rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2008 Nr 229, poz. 1538).
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016, poz. 1187).
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800).
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85).
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz.U. 2016, poz. 681).
[10] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.).
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523).
[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1546).
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277).
[14] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016, poz. 108).
[15] Kolasa D., Arndt B., Bajszczak A.: Przemysł Chemiczny 2013, 92, 606.
[16] Kolasa D., Samsonowska K.: Przemysł Chemiczny 2016, 95, 1651. http://dx.doi.org/10.15199/62.2016.9.2
[17] Łysik P., Górska A., Szarlik S.: Przemysł Chemiczny 2013, 92, 685.
[18] Baron J., Berkowicz G., Żukowski W. i in.: Przemysł Chemiczny 2013, 92, 853.
[19] Jamanek D., Zielecka M., Wielgosz Z., Cyruchin K.: Przemysł Chemiczny 2014, 93, 388. http://dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.388
[20] Jamanek D., Zielecka M., Wielgosz Z. i in.: Chemik 2014, 68, 468.
[21] h t t p : / / e n a . l p . e d u . u a : 8 0 8 0 / b i t s t r e a m /ntb/13586/1/61_68-68Volume_6_1.pdf (data dostępu 16.10.2017).
[22] Żukowski W., Berkowicz G., Baron J. i in.: Chemistry Central Journal 2014, 8, 51. http://dx.doi.org/10.1186/s13065-014-0051-6
[23] Pat. PL 227 248 (2017).
[24] Firlik S., Wielgosz Z., Pawlowski S. i in.: Polimery 2014, 59, 201. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.201
[25] Firlik S., Skupiński W., Wielgosz Z., Stasiński J.: Polimery 2015, 60, 372. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.372
[26] Pat. PL 225 823 (2016).
[27] Pat. PL 226 279 (2017).
[28] Zgłosz. pat. PL 411 642 (2015).
[29] Zgłosz. pat. PL 411 645 (2015).
[30] Zgłosz. pat. PL 411 646 (2015).
[31] Jeziórska R., Wielgosz Z., Szadkowska A. i in.: Polimery 2016, 61, 710. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.710
[32] Pat. PL 224 607 (2016).
[33] Pat. PL 227 247 (2017).
[34] Zgłosz. pat. PL 412 679 (2015).
[35] http://www.spectro-lab.pl/mineralizator-ultrawave.html (data dostępu 16.10.2017).
[36] Nobrega J.A., Pirola C., Fialho L.L. i in.: Talanta 2012, 98, 272. http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2012.06.079
[37] Muller C.C., Muller A.L.H., Pirola C. i in.: Microchemical Journal 2014, 116, 255. http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2014.04.013
[38] Laird B.D., Chan H.M.: Food and Chemical Toxicology 2013, 58, 381. http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2013.04.033
[39] Jiang J., Feng L., Li J. i in.: Molecules 2014, 19, 4452. http://dx.doi.org/10.3390/molecules19044452
[40] Oviedo J.A., Fialho L.L., Nobrega J.A.: Spectrochimica Acta Part B 2013, 86, 142. http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2013.02.005
[41] Brady J.P., Ayoko G.A., Martens W.N., Goonetilleke A.: Marine Pollution Bulletin 2014, 89, 464. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.09.030
[42] Ayouni-Derouiche L., Mejean M., Gay P. i in.: Carbon 2014, 80, 59. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2014.08.025
[43] Kolasa D., Bajszczak A., Łukomska A. i in.: Polimery 2016, 61, 98. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.098
[44] Polskie Centrum Akredytacji. DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, wyd. 6, Warszawa 22.04.2016 r. http://www.pca.gov.pl (data dostępu 16.10.2017).
[45] Kolasa D., Ratajczak W., Talma-Piwowar M. i in.: „Badanie ciekłych mieszanin organicznych na zawartość miedzi dla potrzeb zagospodarowania odpadów z procesu wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)”, Materiały XIII Konferencji „Dla Miasta i Środowiska – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów”, Warszawa, 28 listopada 2016 r.
[46] PN-EN ISO 3696:1999 Woda stosowana w laboratoriach analitycznych – Wymagania i metody badań.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-007c0250-bfff-4fc0-88a3-391a05503bd6
Identyfikatory
DOI dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.6